Z PROJEVŮ JANA ANTONÍNA BATI

Podnikatel

 • Podnikání je boj s hmotou právě tak jako s poměry a nevědomostí, vlastní i cizí; a někdy i se zlou vůlí.
 • Dnešní podnikání žádá lidí pružných, silných a rozumných. udrží se v něm jen ti, kdo se naučili sloužit a mají vůli stále se učit.
 • Organizační základy našich podniků a naší práce jsou odpozorovány podle zákonů přírody, jejichž hlavním znakem je, že fungují pravidelně. (…) Na téže zásadě pravidelnosti jsou založeny všechny naše pracovní plány.
 • Aby organizace závodů klapala po celý týden co nejhladčeji, zavedli jsme sobotní konferenční shromáždění všech vedoucích v závodě. Protože jsou zde přítomni všichni, je možno vyřídit během tohoto dne všechny záležitosti.
 • Celé podnikání není vlastně ničím jiným nežli nepřetržitým řetězem vynálezů, a toto vynalézání je nezbytné vůbec při systému volné soutěže.

Manažer

 • Má-li více lidí dohromady vykonávati pravidelně nějakou práci, musí míti před očima určitý cíl. Musí věděti, co chtějí vykonat, jak to vykonají, kdy začnou a kdy skončí.
 • Jen láska k práci může povznést člověka na prvé místo odborníka.
 • Nejlepší způsob, jak zvýšiti počet lidí, milujících práci, je uznati a respektovati je a nalézati vždy správnou cestu, jakým způsobem jim to vyjádřit.
 • Žádnou práci nemůžete řídit, pokud jí neporozumíte. A neporozumíte jí, dokud ji neděláte vlastníma rukama.
 • Každý čin je lepší než sebedelší a krásnější revoluční řeči. Účast dělníků na zisku závodu je čin revolučně mocnější než všechna májová hesla nejslavnějších revolucionářů světa, jež kdy z květnových tribun byla pověděna.
 • Jednou důležitou příčinou, proč není množství dobrých dělníků zde v obuvnickém průmyslu procentově větší, je ta, že jim zaměstnavatelé neukáží uznání za dobrou práci, nýbrž spíše se starají o to, kdo z dělníků koná práci špatně.

Národohospodář

 • Jako hlavní problém správní reformy se mi jeví potřeba spojiti důsledně svěřenou moc s osobní odpovědností.
 • V dnešním rozdělení ukládá veřejná správa občanům povinnosti (jako jednotlivcům), kdežto sobě ponechává práva a vystupuje jako neznámý celek.
 • Náš národ potřebuje hospodářů, protože potřebuje statků a peněz. Přitom záleží na každém jednotlivci a na zužitkování každé zkušenosti.
 • Na vychování hospodářů a hospodářských iniciátorů je třeba celé lidské generace. Každému úspěchu předchází řada porážek, ale musí se vydržet.
 • Hospodářskou samostatnost republiky mohou zabezpečit jen ti mužové, kteří  dovedou práci organisovat tak, aby byla prospěšná všem, to jest podniku, zaměstnanci i zákazníku.
 • Voda se jeví jako každý živel na světě. Když ovládnete jistou část, třeba malou, naučíte se vždycky znáti způsoby a prostředky, kterak ovládnouti živel celý.
 • Jsou tři druhy hodnot, které  potřebujeme ke všem dílům na světě. jsou to: kapitál, vědomosti a svoboda, a po všech těchto lidé nejvíce touží.

Obchodník

 • Nikdy se nevyplatí, nechat se v obchodě vyhodit ze sedla, protože dobýt pozici, z které jsme jednou utekli, je horší než udržovat ji. Ten, kdo dobývá, má totiž veliké potíže v neznalosti věcí, které my již známe a ovládáme.
 • Nikdy se nevyplatí, nechat se v obchodě vyhodit ze sedla, protože dobýt pozici, z které jsme jednou utekli, je horší než udržovat ji. Ten, kdo dobývá, má totiž veliké potíže v neznalosti věcí, které my již známe a ovládáme.
 • Jak málo inženýrů-komercialistů však chápe, že k tomu, aby mohli prodávat sádlo s úspěchem, musí rozuměttomu, jak se sádlo vyrábí, jak se čistí, bílí, jak konservuje, a aby se tomu naučili rozumět, musí je vzít do vlastních rukou, zpracovat je vlastníma rukama.
 • Nikdy žádný bankrotář neudělal bankrot, jímž by sám nebyl vinen. Nikdy není při bankrotu příčina v někom jiném.jakmile se obchodník spoléhá na poměry, stává se z něho dobrodruh a bankrotář.

Vychovatel

 • Najdi si každý práci, jež je ti vhodná a jež odpovídá tvým schopnostem a možnostem, práci, kterou máš rád a jež má ráda tebe. Té zůstaň věren, uč se, studuje a pokračuje v ní. Dobrá práce je tvým nejlepším přítelem.
 • Nespatřujte hrdinství v tom, že se vydáváte do zbytečného nebezpečí. Nespatřujte hrdinství v tom, že neuposlechnete rady zkušených lidí. Nespatřujte hrdinství v tom, že překračujete bezpečnostní předpisy.
 • Učili jste se předmětům z různých oborů. Uvědomte si však, že jste se jím učili především proto, abyste se naučili vůbec myslit a učit se, nikoliv proto, abyste prošli školou a dostali vysvědčení. Na to vysvědčení my, jak víte, dáme málo. Mnoho však dáme na to, co kdo dovede uplatniti ze svých vědomostí v práci.
 • Dejte se do skutečného obchodu tak brzo, jak je vám to jen možné. Nejpozději druhého dne jak vyjdete ze školy, ač bych vám z duše přál, abyste provozovali obchod již ve škole a aby vaše školní osnovy vás k tomu vedly.
 • Sebevědomí je znamenitá věc. U našich mladých mužů ve zlíně je přímo vědecky pěstujeme. Jsou ovšem různé druhy sebevědomí. To naše zlínské: dovedu, dokážu, provedu, vytrvám, zvítězím.
 • Neumět se vyjádřit není hanba, nýbrž mlčeti – chyby dělat není hanba, ale nepracovat je hanba nebo nenapravit chyby je hanba. Uhnout nepříjemnosti – je hanba.
 • Pro vaši budoucnost je především to nejdůležitější a rozhodující – vybrat si správného chefa. Otce si vybrat nemůžete – chefa ano. A správný chef je s to, udělati i z velmi průměrného dřeva slušné zboží.

Inspirátor

 • Po celých dvacet let konal jsem jenom práce, které jsem do té doby neuměl. V tom, že jsem se jim naučil a vždycky rychle naučil, byl úspěch mé práce.
 • Byl jsem  vždycky hotov zpracovat přijatý příkaz ve svých myšlenkách a hledati tak cestu, jak to provésti jinak a lépe a nejenom tak, jak mi to bylo uloženo.
 • Z mé vlastní zkušenosti vám mohu říci, že jsem si dobyl svého postavení pouze tím, že jsem nikdy nedělal nic jinak, než jak se mi to samotnému jevilo.
 • Zvítězí, kdo si vypracoval takovou povahu, že dovede vydržet, že umí nejen vynalézat dobré myšlenky, ale také je uskutečnit.
 • Muž, jenž vydrží dobu neuznání, aniž by ji nechal působiti na svoji míru energie, práce jeho je mu milá jako jinému hra (…); na toho můžete beze strachu vsaditi ten poslední dolar.